Resevillkor

Kompletterande resevillkor för Nordic Travel/Norden Resor i Skåne AB, Hamntorget 2 ,Box 163, 271 24 Ystad
 1. Priserna i prislistan är angivna i svenska kronor utom där annat särskilt anges.
 2. Priserna baseras på valutasituationen 2011-01-01.
  Vi reserverar oss ändringar betingade av pris- och kursförändringar utanför vårt inflytande efter detta datum.
 3. Bokningen blir bindande så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av bokningsstället. Vid betalning med kreditkort ska totalbeloppet vara betalt 7 dagar före ankomst. Vid bokning senare än 7 dagar före ankomst debiteras den totala summan direkt. Vissa aktiviteter som konserter, transporter och liknande kan kräva debitering direkt vid bokning dessa kan heller inte återbetalas. Beloppet skall betalas senast 10 dagar före ankomst vid betalning mot faktura. Skulle inbetalningen inte vara oss tillhanda inom föreskriven tid, betraktar vi bokningen som annullerad, varefter bestämmelserna i punkt 4 träder i kraft.
 4. Kunden har alltid rätt att - mot en avgift - avboka resan enligt följande:
  Tidigare än 15 dagar före avresan – 0 kr.
  Senare än 15 dagar men tidigare än 2 dagar före avresan – 400 kr.
  Senare än 2 dagar före avresan - 100% av totalsumman(minimum 400 kr)
  Vid avbokning av arrangemang, biljetter samt transport gäller ovanstående regler om inget annat anges vid bokning.
  Avbokning av endast logi kan ske utan kostnad fram till klockan 12.00 dagen innan ankomst.
 5. Kan resan inte utnyttjas av skäl, som är giltiga enligt SRFs resevillkor, återbetalas hela bokningsbeloppet med avdrag för en av Norden Resor fastställd avbeställningsavgift på 400 kr. Sjukdom eller andra allvarliga incidenter måste kunna styrkas med intyg och vara Norden Resor tillhanda senast 10 dagar efter avbeställningen. Ej använda biljetter och liknande måste återsändas snarast.
 6. Resenären frigörs inte från betalningsansvar, även om han/hon på grund av force majeure (krig, atom- och naturkatastrofer eller liknande) blir förhindrad att utnyttja resan.
 7. Teknisk arrangör är Nordic Travel/Norden Resor i Skåne AB.
 8. För samtliga bokningar gäller SRFs resevillkor.
 9. Reklamation. Ev. klagomål skall framföras till hotellansvarig/golfbanechef eller dennes ombud så snart som möjligt. Får Ni inte rättelse av problemen, så kontakta Norden Resor per telefon. +46 411 558725 eller fax +46 411 558705 Reklamationsrätten är förlorad, om Ni inte meddelar produktleverantören på plats. Lämnar Ni bostaden, golfbanan eller arrangören utan att arrangören haft rimlig tid att lösa problemet mister Ni er rätt till kompensation. Ev. anspråk på kompensation skall vara Norden Resor skriftligen tillhanda senast 30 dagar efter resans slut.
 10. Ändringskostnader. Vid ändrig av golftider,arrangemang och/eller boende via Callcenter debiteras 100 SEK/ändring.